ធារុណកុំព្យូទ័រ

 
-សាខាទី១:អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 202 ផ្លូវ 143 កែង 320 សង្កាត់បឹងកេងកង 3 ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ 
     -លេខទំនាក់ទំនង 012777241/070777241
-សាខាទី២:អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 514 ផ្លូវ 128 កម្ពុជាក្រោម ខាងកើតស្តុបDN 50m ភ្នំពេញ 

     -លេខទំនាងទំនង 070-078777091

 

Facebook page:  Thearun Computer  &  Thearun Computer Kampuchea Krom

E-mail: guechnai@gmail.com

Skype: thearuncomputer  / Trc_168                                                                                                               

 

// // //
// // //
//