ធារុណកុំព្យូទ័រ
-សាខាទី១:អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 202 ផ្លូវ 143 កែង 320 សង្កាត់បឹងកេងកង 3 ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ
     -លេខទំនាក់ទំនង 089775144/015912009
-សាខាទី២:អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ 514 ផ្លូវ 128 កម្ពុជាក្រោម ខាងកើតស្តុបDN 50m ភ្នំពេញ
     -លេខទំនាងទំនង 070-078777091
Facebook page:  Thearun Computer  &  Thearun Computer Kampuchea Krom

E-mail:

Skype:thearuncomputer  / Trc_168                                                                                                                                                                                      General Manager  (015 791050/ 061 511515)